Banken håller kunders värdepapper skilda från bankens egna tillgångar, vilket innebär att din rätt till värdepappren normalt inte påverkas av om banken skulle försättas i konkurs.

Investerarskyddet träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att en kund ändå inte kan få ut sina värdepapper från banken. Enligt lagen om investerarskydd har då kunden rätt till ersättning för förlorade tillgångar med sammanlagt högst 250 000 kronor per kund och institut. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet.

Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.